Om Fonden

Vandsektorens Teknologiudviklingsfond er branchens, dvs. vandsektorens, egen fond og er oprettet af miljøministeriet som et uafhængigt organ indenfor den statslige forvaltning. Fonden er oprettet i henhold til lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, også kaldet Vandsektorloven.

Fondens formål er:

  • at yde støtte til projekter, der kan forbedre vandsektorens effektivitet og kvalitet, og
  • herudover at indsamle, formidle og udvikle viden og erfaringer om emner, der falder inden for fondens formål, såvel nationalt som internationalt.


Fondens fokus skal ved ydelse af støtte være på områder, som kan medføre konkrete forbedringer for vandsektorens forsyninger og de tilsluttede forbrugere (husholdninger, virksomheder, institutioner mv.) vedrørende kvalitet, forsyningssikkerhed, miljø, og effektivitet, herunder også energieffektivitet.

En vigtig opgave for Fonden er at bidrage til en bedre kobling mellem forsyningerne, forskningsverdenen og industrien med særligt henblik på at understøtte synergi og innovation indenfor vandsektoren.

Pressemeddelelse 8. juni 2017

Nu indvies Fremtidens Renseanlæg, Billund BioRefinery

To banebrydende Fyrtårnsprojekter fik i 2013 støtte fra Vandsektorens Teknologiudviklingsfond (VTU-Fonden) og MUDP-midler: Fremtidens Renseanlæg fik 15 mio. kr. i støtte til demonstrationsprojektet og Fremtidens Drikkevandsforsyning, Future Water, som også i 2013 fik en samlet støtte på 13 mio. kr.

Billund Vand har i samarbejde med Krüger udviklet Billund BioRefinery, som allerede før indvielsen har fungeret som udstillingsvindue for dansk vandteknologi for besøgende fagfolk fra hele verden. Krüger har solgt to anlæg til Sydkorea, og Billund Vand vil bidrage med know-how af driften.

-Med Billund BioRefinery viser vi forbrugerne, at vandbranchen kan bidrage med effektive og proaktive løsninger, som bidrager til bedre miljø og klimaløsninger. Projektet er indbegrebet af bæredygtige løsninger og cirkulær økonomisk tænkemåde. Projektet understøtter vandbranchens Vandvision, der skal skabe 4000 nye jobs i branchen og en fordobling af vandteknologieksporten på ti år,siger Carl-Emil Larsen, bestyrelsesformand for Vandsektorens Teknologiudviklingsfond og direktør i brancheforeningen DANVA.

Future Water er fordelt på i alt 8 parallelle demonstrationsprojekter fordelt på forskellige vandselskaber rundt omkring i Danmark. 6 af projekterne er gennemført af VandCenter Syd i samarbejde med Aarhus Vand, HOFOR, Alectia, SWECO, Orbicon, Silhorko, Krüger og DTU. 2 af projekterne er gennemført af Ringkøbing-Skjern Forsyning på det nye vandværk Aquatarium i samarbejde med VIA College, Amphi-Bac, Aarhus Universitet, Alectia og Minus10B.

-Fremtidens Drikkevandsforsyning tilfører ny læring og konkrete forbedringer på vandkvalitet, forsyningssikkerhed og energieffektivitet til de danske vandforsyninger - også til gavn for de små vandværker i Danmark,siger bestyrelsesmedlem for VTU-Fonden Ole Wiil, der også er formand i Region Syd i Danske Vandværker.

-Fyrtårnsprojekterne er udført i partnerskaber mellem forsyninger, private virksomheder og forskningsverdenen. Detskaber vækst, synergi og ikke mindst miljøforbedringer inden for vandsektoren og tilfører gevinst for alle parter - at man går en hurtigere vej fra idé til anvendeligt produkt hos vandselskaberne,siger Jørn Jespersen, bestyrelsesmedlem i VTU-Fonden også direktør for Dansk Miljøteknologi.

 

Yderligere oplysninger:

www.vtu-fonden.dk

Mere om Billund BioRefinery: /projektzonen/projekter/demo-projekter/7690.aspx

Mere om Future Water: /projektzonen/projekter/demo-projekter/7711.aspx

Konsulent Tanja Nielsen, mobil: 2035 1971

 

VTU-Fondens sekretariat er lukket pr. 31. december 2015

Fondens hidtidige donorer har besluttet ikke at donere til VTU-Fonden fremover. Bestyrelsen har derfor besluttet ikke at udbyde flere ansøgningsrunder. De igangværende projekter, som har fået tilsagn, vil stadig blive fulgt og de vil også stadig modtage deres tilskud som planlagt. Sekretariatet er lukket pr. 31. december 2015 og opgaverne i forbindelse med de igangværende projekter er overdraget til DANVA.

På DANVAs generalforsamling i maj 2015 blev det besluttet, at man stadig vil støtte udvklingsprojekter. Under hvilken form dette kommer til at ske, er stadig ikke afklaret. Det vil dog blive udmeldt af DANVA. 

Se hér vedtægter for Vandsektorens Teknologiudviklingsfond.

Læs mere om Vandsektorloven

 

VTU-Fondens bestyrelse 

Fonden ledes af en bestyrelse på 3 medlemmer, som er udpeget af miljøministeren efter indstilling fra Dansk Vand- og Spildevandsforening (DANVA), Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD), og Dansk Miljøteknologi.

Bestyrelsen

På billedet (fra venstre mod højre): Jørn Jespersen, Ole Wiil, og Carl-Emil Larsen.

Bestyrelsen varetager ledelsen af fonden med ansvar for fondens samlede aktivitet, fastlægger fondens strategi, og træffer beslutning vedrørende ansøgninger om støtte efter indstilling fra sekretariat og fondsudvalg.

 

VTU-Fondens fondsudvalg

Fondsudvalget består af 7 medlemmer, der er udpeget af bestyrelsen:

  • 5 medlemmer efter indstilling fra DANVA og FVD i forening
  • 1 medlem efter indstilling fra Dansk Miljøteknologi
  • 1 medlem efter indstilling fra InnovationsFonden (Det Strategiske Forskningsråd) 

 

Fondsudvalgets medlemmer er udpeget på baggrund af deres personlige og faglige kvalifikationer samt deres kendskab til vandsektoren, og sidder i en periode på 2 år.

Fondsudvalget har til opgave at bistå bestyrelsen ved at komme med indstillinger til bestyrelsens beslutninger vedrørende ansøgninger om støtte og efterfølgende projektevaluering. Fondsudvalget skal endvidere rådgive bestyrelsen om fondens strategi, alternative finansieringskilder og mulige initiativer inden for fondens formål.

Fondsudvalg 2014

Fondsudvalg (2014) på det første udvalgsmøde den 21. september 2014 (fra venstre mod højre): Jørgen Magner, Søren Hvilshøj, Hans-Martin Friis Møller, Finn Jessen og Jens Christian Refsgaard. Claus Møller Pedersen og Jens Prisum mangler på billedet.

 

I 2014 er det nye fondsudvalg sammensat som følgende: 

DANVA og FVD har sammen indstillet Direktør Jens Prisum, BIOFOS, direktør Hans Martin Friis-Møller, Kalundborg Forsyning, afdelingschef Claus Møller Pedersen, Aarhus Vand, direktør Finn Jessen fra Ringkøbing-Skjern Forsyning    og international direktør for Vand hos RAMBØLL og bestyrelsesmedlem i FVD, Søren Hvilshøj.

Dansk Miljøteknologi har indstillet politisk og økonomisk konsulent Jørgen Magner, Dansk Miljøteknologis sekretariat. InnovationsFonden har indstillet Jens Christian Refsgaard, forskningsprofessor ved GEUS.

Se fortrolighedserklæringen som fondsudvalget har underskrevet her 

 

Udvikling af vandteknologi skaber værdi - også for samfundet

Henrik Karlsen præsenterede estimering af omsætnings- og beskæftigelsespotentiale på 42 af fondens projekter på Dansk Vand Konference 2015. Hent præsentation her. Derudover bliver 20 af fondens projekter præsenteret af projektdeltagerne over de to dage.

Innovationsregnskaber fra VTU-Fonden dokumenterer en betydelig gevinst ved offentlig investering og støtte til vandteknologiprojekter.

En opgørelse over de opnåede resultater viser, at de støttede projekter på nuværende tidspunkt har genereret 32 nye arbejdspladser (årsværk), omsat for 60 mio. kr. og bidraget med betydelige miljøgevinster. Tallene for 2015 skal ses i lyset af, at mange af de støttede projekter først er igangsat i år, og derfor ikke kan nå at bidrage til resultaterne endnu. Hovedparten af de øvrige projekter er desuden først nu reelt gået fra forskningsstadiet til reelle kommercielle løsninger. 53 teknologiprojekter, som VTU-Fonden har ydet støtte til i perioden 2011-2015, begynder nu at realisere deres potentiale inden for beskæftigelse, vækst (omsætning), miljøgevinster og effektivisering af vandsektoren.

Innovationsregnskabet estimerer, at projekterne frem mod 2020 vil generere op mod:

  • 2,3 mia. kr. i samlet omsætning
  • 1.433 arbejdspladser
  • 258 mio. kr. i nye skatteindbetalinger
  • 629 mio. kr. i effektiviseringspotentiale

Det er uafhængige konsulenter fra The Innovation Board, som  har gennemført den omfattende analyse af VTU-fondens portefølje. Analysearbejdet viser, at de støttede projekter allerede i dag bidrager med nye arbejdspladser og væsentlige miljøgevinster. Samtidig har The Innovation Board kortlagt potentialet for yderligere vækst - og selv med et stort forbehold for usikkerhederne i de enkelte projekters fremskrivninger, når analysens hovedforfatter, Henrik Karlsen, frem til den klare konklusion, at investeringen i teknologiprojekterne bliver tilbagebetalt - endda - mange gange:

- Vores bedste bud er, at de støttede projekter vil generere op mod 1433 arbejdspladser og dermed 258 mio. kr. i samlede skattebetalinger de næste fem år. Statskassen kan med andre ord få sin investering i teknologiprojekterne tilbage op mod syv gange frem mod 2020. Det understreger på alle måder, at innovation - også politisk - burde prioriteres betydeligt højere, siger Henrik Karlsen.

VTU-Fonden har siden 2011 støttet i alt 53 projekter med tilsammen cirka 70 mio. kroner. Halvdelen af fondens midler er kommet fra Miljøstyrelsen til og med 2013, hvorefter bidragene er kommet fra vandsektorens egne organisationer siden 2014.

Ikke kun økonomisk gevinst

Analysen af de støttede teknologiprojekter peger også på nogle betydelige miljøgevinster. The Innovation Board har beregnet, hvordan de støttede teknologiprojekter kan bidrage til konkrete begrænsninger i blandt andet CO2-udslip og vandspild.

- Når vi ser på miljøpotentialerne frem mod 2020, kan vi se betydelige potentialer. Et kvalificeret bud vil være en reduktion af CO2 på op mod 4 mio. tons. Men herudover har mange projekter fokus på reduktion af kemikalier, filtermateriale, lattergas og bakterier, siger Henrik Karlsen.

I alt 42 ud af de 53 teknologiprojekter, som fonden har ydet støtte til gennem årene 2011-2015, har deltaget i analysen.

Læs mere i pressemeddelelse her 

Læs mere om Innovation Board her 

 

Kontakt

 

Vandsektorens Teknologiudviklingsfond

Vandhuset, Godthåbsvej 83, 8660 Skanderborg

Tlf. 8793 3568 

Att.: Tanja Nielsen

E-mail: tn@danva.dk 

Hjemmeside: www.vtu-fonden.dk

CVR nr. 3343 6688

 

Kontortid: mandag-torsdag kl. 8.00-16.00, fredag kl. 8.00-13.00

Kontakt

TanjaNielsen
mailto:tn@danva.dk
Tlf: 2035 1971


Information
om brug af cookies

Vi anvender cookies til at få hjemmesiden til at fungere samt for at lave statistik, som vi kan bruge til at forbedre hjemmesidens indhold. Du accepterer brugen af cookies ved at klikke på ”Accepter” eller klikke dig videre på hjemmesiden. Du kan læse mere om brug af cookies her

ACCEPTER